Kallelse till Föreningsstämman 2018

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2018

 

Medlemmar i 101net Käglinge Samfällighetsförening kallas till årets föreningsstämma!

Datum: Onsdagen den 25 april 2018

Plats: Oxie Församlingshem vid Oxie Kyrka

Tid: kl. 19.00 - 21.00

 

Handlingar till mötet kommer att skickas ut med e-post till alla medlemmar senast 14 dagar före mötet.

 

 

Utdrag ur våra stadgar gällande rösträtt

 

Den som vid tidpunkt för föreningsstämma står i ekonomisk skuld till föreningen som förfallit till betalning, har rätt att närvara men har ingen rösträtt på föreningsstämman.

 

En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen, eller genom ombud.

 

Endast en röst per medlem/fastighet. En medlem får högst representera 3 medlemmar/fastigheter inklusive sig själv.

 

 

Fullmakt

Om en fastighet ägs av två eller flera personer, d.v.s. de som har lagfart på fastigheten, föreligger samäganderätt. För att en person ensam skall kunna utöva sin rösträtt på stämman fodras fullmakt från övriga delägare.

 

Ombud får företräda endast en medlemsfastighet genom fullmakt. Fullmakten skall innehålla uppgifter om vem ombudet är, vilket sammanträde fullmakten avser och vara undertecknad av den eller de som är ägare till fastigheten.

 

En delägare kan både ha fullmakt för delägare av gemensam fastighet och vara ombud för annan medlem.

Här finns fulllmakten som ska fyllas i. Fullmakten tar du som ombud med och lämnar vid föreningsstämman.

 

 

Lämna förslag till val av styrelse, revisorer och valberedning.

Valberedningen har skickat ut information om vilka val till olika förtroendeuppdrag som ska göras vid årets föreningsstämma. Lämna ditt förslag till valberedningen senast den 25 mars.

 

 

Lämna motion.

Om du har ett förslag till förbättringar av föreningens verksamhet kan du kan lämna en motion som tas upp på föreningsstämman. Ditt förslag ska skickas in senast den 28 februari.