Kallelse Föreningsstämma 2020

Medlemmar i 101net Käglinge Samfällighetsförening kallas till årets föreningsstämma!


Datum:   Onsdagen den 22 april 2020

Plats:      Oxie Församlingshem vid Oxie Kyrka

Tid:          kl.  19.00 - 21.00


Kallese till stämman har skickats ut med e-post till alla medlemmar. Där finns också en länk till handlingarna för mötet samt den debiteringslängd som vi ska fatta beslut om på stämman.


MED ANLEDNING AV RÅDANDE SITUATION MED Covid 19 pandemin BLIR ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA LITE ANNORLUNDA.


Vi kan vara högst 50 personer som närvarar vid årets föreningsstämma. Vi rekommenderar därför er medlemmar som ingår i en riskgrupp att i stället för att närvara vid stämman utser ett ombud som deltar och röstar i ditt ställe eller alternativt utnyttjar möjligheten att poströsta.


Folkhälsomyndighetens rekommendation är att vi inte ska samlas i större folksamlingar vi har därför  valt att vid årets föreningsstämma göra följande avsteg från våra stadgar.

  • Ett ombud kan företräda högst 11 medlemmar (mot normalt 1 medlem).
  • Du kan poströsta (vilket du normalt inte kan göra).


Blankett för fullmakt och poströstning finns bifogat till de handlingar som du hämtar på vår hemsida med hjälp av länken i ditt e-pstmeddelande.


Stadgarna för föreningen hittar du här.


DAGORDNING FÖR FÖRENINGSSTÄMMAN


1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Godkännande av mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
7. Val av justerare tillika rösträknare
8. Styrelsen och revisorernas berättelser
a. Godkännande av verksamhetsberättelse
b. Ekonomisk rapport
c. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Propositioner från styrelsen
     a. Det finns inga propositioner
11. Motioner från medlemmarna
     a. Det finns inga inkomna motioner
12. Ersättning till styrelsen och revisorerna samt valberedning
13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
15. Val styrelseledamöter och suppleanter
     a. Styrelseledamot 2 år

     b. Styrelseledamot 2 år
     c. Styrelseledamot 2 år
     d.Styrelseledamot 1 år fyllnadsval
     e. Styrelsesuppleant 1 år
     f.  Styrelsesuppleant 1 år
     g. Styrelsesuppleant 1 år
16) Val av revisorer och revisorssuppleant
      a. Revisor 2 år
      b. Suppleant 1 år
17) Val av valberedning
      a.Valberedning 2 år
      b.Valberedning suppleant 1 år
18) Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
19) Diskussioner
20) Mötet avslutadesDenna webbplats använder cookies för att ge användaren ökad funktionalitet. Cookies används för besökarstatistik samt vid användning av formulär. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga webbläsaren eller stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Acceptera