Info till mäklare

INFO TILL MÄKLARE


Om du fått ett uppdrag att sälja en fastighet som ingår gemensamhetsanläggningen Malmö Käglinge ga: 9 ser vi gärna att du tar kontakt med 101net Käglinge samfällighetsförening så att du kan ge en presumtiv köpare korrekt information.


Malmö Käglinge ga: 9 förvaltas av 101net Käglinge Samfällighetsförening. Föreningen äger det fibernätverk som anlagts i Käglinge och Kristinebergsområdet i Oxie. För närvarande är ca 540 fastigheter anslutna till nätverket. För att finansiera installation av fibernätet har samfällighetsföreningen tagit upp ett lån. Kostnaden för lån och amortering utgör den större delen av den månadskostnad på 550 kr som varje medlem måste betala. Avgiften betalas i förskott varje kvartal.


När lånet är färdigbetalt kommer varje medlem bara att betala för tjänsteutbudet och en administrativ avgift för underhåll och förvaltning av gemensamhetsanläggningen.


Då betalning av lånet är ett gemensamt ekonomiskt åtagande för samtliga medlemmar i föreningen kan det ligga i köparens intresse att informera sig om föreningens ekonomi eller om det finns obetalda avgifter för fastigheten.


Det finns fastigheter i området som valt att inte ansluta sig till gemensamhetsanläggningen från början men som har möjlighet att ansluta sig i efterhand. I alla gator där det idag finns fiber via samfällighetsföreningen finns möjlighet att få detta installerat i efterhand till en rimlig kostnad. Föreningen svarar gärna på om det är möjligt och vad en uppskattad kostnad för detta kan bli.


Viktigt för en köpare att känna till:

Köparen blir som lagfaren ägare av fastigheten medlem och får tillgång till ett av Sveriges bästa och billigaste fibernät.

Medlemskapet följer fastigheten och kan inte sägas upp eller väljas bort.

Köparen tar del av det tjänsteutbud som samfälligheten har avtal om med våra tjänsteleverantörer för internet, telefoni och TV-utbud.

En medlem betalar varje kvartal den avgift som årligen beslutas på föreningsstämman. Detta gäller oavsett om man väljer att utnyttja det tjänsteutbud * som samfälligheten har eller inte.

Köparen har ett solidariskt ansvar med säljaren om att avgiften betalts. De bör därför kontrollera att alla avgifter har betalts innan köpet har genomförts. Om det finns obetalda avgifter förfaller dessa till betalning på tillträdesdagen.

En medlem kan påverka samfällighetens verksamhet och kvartalsavgift genom att delta och utöva sin rösträtt på de beslut som fattas på den årliga föreningsstämman.

En medlem har möjlighet att arbeta aktivt i samfälligheten genom att anmäla sitt intresse för att väljas till ett förtroendeuppdrag i denna.


På sidan om tjänsteutbud ser du vad föreningens avtal om bredband, telefoni och TV-kanaler innehåller som ingår i den avgift som betalas till samfälliheten varje kvartal.


Hänvisa gärna presumtiva köpare till vår hemsida så att de kan se vad det innebär att bli medlem i föreningen och om de så önskar  själva kan ta kontakt med samfälligheten för eventuella frågor.


Då arbetet i samfällighetens styrelse sker helt ideellt på vår fritid ser vi gärna att vår första kontakt sker via e-post. Vi svarar normalt sett samma dag. Du kan använda formuläret nedan för att komma i kontakt med oss.


* Alla medlemmar är idag anslutna till tjänsteutbudet enligt det avtal de har med leverantörerna via föreningen.