Föreningsstämma

FÖRENINGSSTÄMMA


Som medlem i samfällighetsföreningen är du delaktig och har inflytande över verksamheten som bedrivs av föreningen. Alla medlemmar kallas årligen till föreningstämman.


Föreningsstämman hålls senast under maj månad varje år. Kallelse till föreningsstämman ska skickas ut senaste 2 veckor före denna.

I kallelsen anges tid och plats för stämman samt vilka ärende som ska tas upp. Kallelsen skickas med e-post till de medlemmar som anmält sådan till föreningen samt publiceras på hemsidan.


Du har som medlem rätt att lämna förslag (motion) som rör verksamheten och som du vill ska tas upp för beslut på föreningsstämman. Om du lämnar en motion ska du skicka den till styrelsen senast februars utgång. Lämna ditt förslag i god tid eftersom styrelsen ska kunna behandla och ta ställning till om de ska instämma eller avböja ditt förslag. Det slutliga beslutet har medlemmarna på föreningsstämman genom sin rösträtt. Du kan fylla i din motion i formuläret eller skicka det som ett brev till vår postadress.


Du har också som medlem rätt att lämna förslag till valberedningen på personer som du tycker är lämpliga att väljas till någon post i styrelsen, revisor eller valberedning.

Ditt förslag skickar du till valberedningen och du kan använda formuläret för nominering till val.  (Formuläret är bara öppet under perioden då du kan lämna förslag)


På föreningsstämman informerar styrelsen om vad de arbetat med under det gångna året, hur de hanterat ekonomin och hur den ekonomiska ställningen ser ut för året. Medlemmarna ska besluta om de ger styrelsen ansvarsfrihet. Stämman ska också fatta beslut om debiteringslängden d.v.s vad var och en ska betala i avgift och när den ska betalas.


Därefter sker val av förtroendeuppdrag på de poster där val ska förrättas.

Enligt stadgarna ska

styrelsen bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter och högst 3 suppleanter.

Revisorsuppdrag -  2 ordinarie revisorer och 1 suppleant.

Valberedningen - minst 2 ordinarie ledamöter, varav en ledamot utses till sammankallande. Det bör också finnas en suppleant.


En del av ledamöterna väljs på två år och de övriga på ett år.


Vid föreningsstämman skrivs det ett protokoll och detta ska enligt våra stadgar vara undertecknat och justerat samt hållas tillgängligt för medlemmarna senast 2  veckor efter stämman. Detta görs genom att det publiceras på hemsidan under stämmoprotokoll.


Klander av stämmobeslut

Du kan under vissa omständigheter klaga på beslut som fattats på föreningsstämman. För att du ska kunna klaga på beslutet måste det begåtts ett formellt fel som exempelvis fel i kallelsen eller att beslutet strider mot någon lag eller stadgarna för att domstolen ska ta upp det. Att klaga på beslutet benämns i domstolen som klander av stämmobeslut.


Ditt klander (överklagan) ska skickas till Mark- och miljödomstolen. De fall där du kan överklaga beslut är följande:

Stämmobeslut

Beslut har inte tillkommit i behörig ordning eller kränker enskilds rätt (ska göras inom 4 veckor)

Beslut som strider mot SFL*, annan författning (anläggningsbeslut) eller stadgar (ingen tidsgräns)

Uttaxering

Strider mot SFL, stadgar eller föreningsstämmobeslut (ska göras inom 4 veckor)

* SFL - Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter