Betalning av kvartalsavgiften

BETALNING AV KVARTALSAVGIFT TILL SAMFÄLLIGHETEN


För att finansiera fibernätverket har vi medlemmar genom vår samfällighetsförening tagit upp ett lån som vi medlemmar gemensamt ansvarar för. För amortering och ränta på lånet samt för tjänsteutbudet betalar vi medlemmar totalt 550 kr/månad i avgift. Avgiften betalas kvartalsvis i förskott. När lånet är betalt kommer vi bara att behöva betala för tjänsteutbudet och administrativa kostnader för driften av vårt fibernätverk.


Vi ser helst att du betalar din faktura via autogiro då denna betalning går direkt till samfälligheten. Betalning via autogiro är smidigast och billigast för alla oss medlemmar. Om du väljer att inte betala via autogiro skickas fakturan till dig via en finansbolag, NoxFinans.

Du betalar då i stället din faktura till Noxfinans och de betalar i sin tur din avgift till samfälligheten. De sköter också påminnelser och inkassoärenden.


För att minska våra kostnader för fakturahantering via extern leverantör och för att uppmuntra fler att välja betalning via autogiro beslöt föreningsstämman 2017 att införa en extra avgift om 100 kr för de som väljer att inte betala på detta sätt. Bakgrunden till beslutet på föreningsstämman är att minimera våra kostnader för hantering av de fakturor som inte betalas via autogiro. Det är en kostnad som betalas av alla medlemmar och det är pengar som i stället kan användas till att betala av på vårt gemensamma lån.


Din kvartalsavgift om du betalar via autogiro är 1.650 kronor väljer du i stället att själv betala in din faktura (via Noxfinans) är din kvartalsavgift 1.750 kronor.


När ska avgiften betalas?


På den årliga föreningsstämman beslutas om avgiftens storlek och när den ska vara betald. Enligt stämmobeslutet ska avgiften till föreningen  betalas i förskott varje kvartal. Den årliga avgiften är 6.600 kronor.

Föreningen skickar faktura till dig ca 30 dagar innan avgiften ska var betald.

I tabellen nedan ser du när avgiften ska vara betald för respektive kvartal. Om du har autogiro och betaldagen infaller på en helg dras beloppet närmast följande vardag.

Faktura

Ska vara betald

Avser period

Avgift per andel

Kvartal 1

   28  januari

Januari - Mars

   1.650 kr

Kvartal 2

   28 mars

April - Juni

   1.650 kr

Kvartal 3

   28 juni

Juli - September

   1.650 kr

Kvartal 4

   28 september

Oktober - December

   1.650 kr

Vad händer om datumet för betalning av kvartalsavgiften ändras?


Om föreningsstämman beslutar om annan tidpunkt för betalning av kvartalsavgiften behöver du som betalar via autogiro inte göra någon ändring hos eller meddela din bank. Av fakturan som föreningen skickar ut framgår vilken dag beloppet ska vara betalt. Detta datum anges också i den fil som föreningen skickar till Bankgirot. Bankgirot utgår från det datum de fått uppgift om och ser till att beloppet dras från ditt konto rätt dag.


Om du själv lagt in en stående överföring från ett annat av dina konto till det konto där avgiften ska dras kan det hända att du får tänka på att själv ändra överföringsdag så att den infaller innan den 28:e i betalmånaden.


Om du betalar avgiften via Fortnox Finans framgår det av den faktura du får vilken dag inbetalningen ska vara Fortnox Finans tillhanda.


Vem är betalningsskyldig för avgiften till samfälligheten


Det är den som äger fastigheten som är betalningsskyldig för avgiften till samfälligheten.

Fakturan skickas därför alltid till den som äger fastigheten när fakturan skickas ut. Om fastigheten byter ägare har den tidigare och den nya fastighetsägaren ett solidariskt betalningsansvar för fakturan. Om du fått en faktura men tiden avser tid då ny ägare tillträtt fastigheten avtalar du lämpligtvis med den nya ägaren om vem som ska betala avgiften eller gör en avräkning för avgiften vid överlåtelsen av fastigheten.


Som köpare är det viktigt att du kontrollerar att alla avgifter är betalda. Om den tidigare ägaren inte betalt sina avgifter blir du betalningsskyldig för dessa och de förfaller till betalning på tillträdesdagen. Det gäller för skulder som inte är äldre än ett år.


Om du hyr ut din fastighet är det fortsatt du som äger fastigheten som är betalningskyldig för avgiften. Denna skyldighet kan inte  överlåtas till hyresgästen.Om du inte betalar din avgift

Du betalar via autogiro: Om du inte betalar din avgift till föreningen kommer du att få påminnelse om att betala. En påminnelseavgift om 60 kronor läggs på fakturabeloppet för dig som betalar via autogiro. Om du betalar via autogiro skickas tre påminnelser. Om avgiften inte betalas efter påminnelse överlämnas ärendet för indrivning hos Kronofogden.


Du betalar via Fortnox Finans: Om du inte betalar din avgift till föreningen skickar Fortnox Finans en påminnelse och lägger på en påminnelseavgift. Om avgiften inte betalas trots påminnelse överlämnas kravet till inkasso och det läggs på ytterligare en avgift. Om avgiften trots detta inte betalas överlämnas ärendet till Kronofogden för indrivning. De avgifter som du betalar till Fortnox Finans för påminnelser m.fl. tillfaller Fortnox Finans i sin helhet det är inget som de sedan betalar ut till föreningen.


Ditt tjänsteutbud kan komma att stängas av.

Om avgiften har varit obetald i 20 dagar kan ditt tjänsteutbud komma att stängas av. Din betalningsskyldighet för avgift enligt fastställd debiteringslängd kvarstår dock. Du lämnas ingen kompensation för den tid tjänsteutbudet varit avstängt på grund av utebliven betalning. Du får också betala eventuella extra kostnader som kan uppkomma för föreningen med anledning av avstängningen. Att tjänsteutbudet kan stängas av om avgiften inte betalas är beslutat i föreningens ordningsregler.


Krav som överlämnas till Kronofogden

En samfällighet kan få verkställighet direkt via ett förenklat förfarande vilket innebär att kravet inte ska prövas som vid ett vanligt betalningsföreläggande. Du kan läsa mer om detta hos Kronofogden