Kallelse Föreningsstämma 2020

Medlemmar i 101net Käglinge Samfällighetsförening kallas till årets föreningsstämma!


Datum:   Onsdagen den 16 juni 2021

Plats:       Rönnebäcks Golfklubb, Rönnebäcksvägen 3 Träningshallen

Tid:          kl.  19.00 - 21.00


Kallelse till stämman har skickats ut med e-post till alla medlemmar. Där finns också en länk till handlingarna för mötet samt den debiteringslängd som vi ska fatta beslut om på stämman.


Blankett för fullmakt finns bifogat till de handlingar som du hämtar på vår hemsida med hjälp av länken i ditt e-postmeddelande.


DAGORDNING FÖR FÖRENINGSSTÄMMAN


1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Godkännande av mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
7. Val av justerare tillika rösträknare
8. Styrelsen och revisorernas berättelser
a. Godkännande av verksamhetsberättelse
b. Ekonomisk rapport
c. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Propositioner från styrelsen
     a. Det finns inga propositioner
11. Motioner från medlemmarna
12. Ersättning till styrelsen och revisorerna samt valberedning
13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
15. Val styrelseledamöter och suppleanter
     a. Ordförande 2 år

     b. Styrelseledamot 2 år
     c. Styrelseledamot 1 år fyllnadsval
     d.Styrelseledamot 1 år fyllnadsval
     e. Styrelsesuppleant 1 år
     f.  Styrelsesuppleant 1 år
     g. Styrelsesuppleant 1 år
16) Val av revisorer och revisorssuppleant
      a. Revisor 2 år
      b. Suppleant 1 år
17) Val av valberedning
      a.Valberedning 2 år
      b.Valberedning suppleant 1 år
18) Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
19) Diskussioner
20) Mötet avslutades